Ендодонтия - кореново лечение

Ендодонтията под микросkоп с иновативни биологични методи, на базата на най­новите постижения на науката и биотехнологиите, допринася за висококачествена превенция и индивидуална терапия, с дълготрайни резултати на ендодонтските заболявания, за опазване здравето и поддържане висок жизнен стандарт на индивида. 

Осигурява се висок стандарт, при спазане прецизно протоколите за дезинфекция и стерилизация, отговарящи на всички приети норми в Европейския съюз.

Главната цел на ендодонтското лечение е да се постигне прецизна диагностика и лечение, както на заболяванията на зъбната пулпа, така и на предиодонциума, като се спазват основни принципи в съответствие със съвременното развитие на ендодонтската наука и практика. Резултатите от ендодонтското лечение имат изключително важно значение за поддържане на целостта и естетиката на съзъбието и за запазване на дъвкателната функция.

Относно нуждите от ендодонтско лечение, проучванията (доц. Кирилова и проф. Топалова-­Пиринска) показват, че всеки четвърти зъб от изследваните е с проведено ендодонтско лечение и от тях всеки втори зъб има нужда от релечение. Това корелира с проучвания в скандинавките страни, Дания, Великобритания и др.

Към заболяванията с висока честота сред населението, се причислява хроничния апикален периодонтит (гранулом) - от 2,0% до 18% (по данни на доц.д­р А.Гусийска). Честотата на хроничните периодонтити при девитализирани (умъртвени) зъби е между 43,1% и 83,7%, което е висока честота, а тя е в тясна връзка с незадоволителното качество на ендодонтското лечение в България. Само 10% от девитализираните зъби са със задоволителен рентгенографски образ след ендодонтско лечение. Зъбите с периапикални лезии (грануломи) са потенциални или активни огнища на инфекция. Наличието на фокална инфекция е една от причините за развитие на общи заболявания като: артрити, неврити, миалгии, нефрити, остеомиелити, ендокардити, мозъчни и кожни абсцеси, астма, анемия и др.

Оралните фокуси на инфекция са локализирани или генерализирани периодонтити, алвеоларни абсцеси, неекзактно проведени ендодонтски лечения, грануломи.  

След екзактно ендодонтско лечение в 97,7% от случаите с фокалноогнище, лечението е успешно, огнището е премахнато и общото заболяване е ликвидирано. 

За да отговори на тези потребности на обществото, дентална практика “ЕНДОДЕНТ“ е създадена да осигури максимлен комфорт и ниво на обслужване, с високо технологична апаратура и висока квалификация на персонала, съобразно индивидуалността на пациента. Диагностиката с иновативните дигитален ретгенов апарат и конично­лъчева компютърна томография (СВСТ) дават прецизна информация за морфологията на зъбите и околозъбните структури, а тя е свързана с точно поставяне на диагноза, лечебния план и изхода от него.

Съвременното ендодонтско лечение/релечение цели предпазване от увреждане и осигуряване на максимално успешна регенерация на периапикалните структури (тъканите около върха накорена на зъба), чрез точно инструментиране, адекватно и пълно почистване, деконтаминиране и оформяне на кореноканалната система с последащо триизмерно обтуриране на кореновите канали. 

Внедряването на денталния оперционен микроскоп направи революция в ендодонтията. С него се постига минимално инвазивно биологично лечение. Осигуряването на коректен достъп до пулпната камера, който трябва да улесни откриването, разширяването на орифициумите и оптимално разкриване на пода на пулпната камера, са последователни, основни стъпки при ендотерапията, пряко зависими от видимостта на оперативното поле. 

Прецизността на клиницист работещ без микроскоп е 1­2 мм, а с микроскопа се постига 0,01 - 0,02 мм. Осветеността и увеличението до 25 пъти ни дава по­-добра визуализация и възможност за по­-добър изглед към разклоненията на кореновите канали, така че оператора по-ефективно да изследва, почисти и оформи сложната анатомия. С него лечението и релечението стават предсказуеми, а лечебните резултати дълготрайни. С операционния микроскоп се решават проблеми, които до сега бяха нерешими: 

  • откриване на всички орифициуми, 
  • откриване на  екстраанатомия на кореновите канали, 
  • откриване на дентикли,  облитерации, калцификации                                                                                       
  • отстраняването им с ултразвук при непрекъснат контрол на оперативното поле, 
  • откриване и изваждане на сепарирани инструменти,
  • екзактно почистване  на стар коренов пълнеж
  • лечение на перфорации, 
  • лечение на отворен апекс на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие и при зъби с коренова резорбция. 

Фундаментално за успеха на ендодонтското лечение е всички коренови канали да се локализират, почистят и запечатат с инертен, биотолерантен коренов пълнеж. Препарирането на сложната триизмерна корено­канална 

система представлява решаващ етап от ендодонтското лечение, и в същото време най­-трудният етап. Ендодонтът представлява доста сложна триизмерна канална система, с многобройни дивертикули и странични каналчета, ниши и анастомози между тях. 

Лечението на периапикалните лезии (грануломи) цели елиминирането на бактериалните причинители намиращи се в ендодонта, като така се създава предпоставка собстената имунна система на организма да възобнови тъканните структури около корена. Значително редуциране броя на микроорганимите се постига чрез механична обработка на кореновите канали и химико­медикаментозна дезинфекция. 

 В съвременната ендодонтия, инструментирането е машинно с ендомотор, а измерването дължината на кореновия канал се осъществява с електронен апекслокатор, което ни помага да бъдем максимално прицизни в лечението.  

В търсене на безопасни максимално ефективни канални пили, са създадени най­-еластичните до сега никел-титаниеви (NiTi), които работят в кореновия канал с реципрочни и ротационни движения, дават по­-голяма сигурност поради намален стрес на инструмента, намаляват опасността от заклинване и по-ефективно изтегляне на отпилките коронарно. Революционния “XP endo finisher“ е първият NiTi термопластичен инструмент в ендодонтията. Навилизайки в кореновия канал, той придобива формата на кука и при въртенето си, достига до зони, които иначе няма какда докоснем (овалните канали, истмусите между каналите). Всички други NiTi пили успяват да докоснат само 44% от стените на кореновия канал, а с “XP endo finisher“ се постига 85% . 

За подобряване почистването и дезинфекцията се използва ултразвукова активация. Правилно препарирания коренов канал има съществена роля за достъпа на дезинфекциозните разтвори и отстраняване на микроорганизмите. Въпреки това епидемиологичните проучвания сочат, че в 90% от зъбите с неуспешно ендодонтско лечение се открива Еnterococcus faecalis. Той се смята за основния причинител на периапекалните лезии. Като изключително устойчив на дезинфекциозни разтвори, той прониква в дентиновите тубули на дълбочина до 880 µм. Включването на диоден лазер, след окончателната химична обработка на кореновия канал, елиминира този микроорганизъм и ни дава по-добра прогноза, тъй като лазера навлиза на дълбочина 1000 µм в дентина. 

Един от критичните етапи при лечението е постигането на херметична триизмерна обтурация на кореновия канал. Развитието на съвременните биотехнологии е свързано с редица биосъвместими керамични материали, специално предназначени за използване в медицината. Доказателствено базираните данни за съвременните изисквания към провеждането на екзактно ендодонтско лечение, приложени и съобразени с принципите на тъканното инжинерство в периапикалната зона, са основание за приложение на материали, които стимулират възстановителните процеси и спомагат за максимално добрата херметичност. Иновация в апикалната херметизация са биокерамичните сийлъри. Основното им предимство е въз основа на техните физични качества – изключително биосъвместими, не са токсични, не претърпват свиване и са химически стабилни, поставени в ендодонтското пространство. Биокерамичните сийлъри не предизвикват въпалителни реакции при препресване в периапикалнат зона. Друго предимство е отделянето на калциев хидроксид и формирането на хидроксилапатит, както и създаването на химична връзка между дентина и силъра. Подобрената способност на тези силъри за адаптация към дентина е в резултат на повишената хидрофилност. От клинична гледна точка е от значение факта, че биокерамичния сийлър се втвърдява в условия на влага, каквато се образува от дентиновите канали. След втвърдяване той е неразтворим. Има добра рентгеноконтрастност, при втвърдяването си се разширява с 0,2%, притежава висока алкалност, на което се дължи силното му антибактериално действие. Така се постига отлична херметизация на канала с абсолютно биопоносим биокерамичен материал, което го прави подходящ и за коренови канали с начална степен на апикална резорбция. Съвременната наука навлиза в нова ера, ерата на наномедицината. Биокерамиките на основата на калциев фосфат намират все по-­широко приложение и в денталната медицина. Нанохидроксилапатита играе роля при запълването на канала с биосийлър поради своите уникални свойства – величена повърхностна площ и ултра фина структура, подобна на тази на биологичния костен апатит. Въвеждането в лечебния протокол на калциевофосфатна биокерамика при зъби с отворен апекс и апикална лезия с надкритичен размер ще доведе до успешен оздравителен резултат. Калциево­фосфатните биокерамики притежават остеокондуктивни свойства. Те непредизвикват локална тъканна реакция, имуннен отговор или системна токсичност. С въвеждането в лечебния протокол на най­новите технологични концепции и биотехнологиите се постига успешен лечебен резултат в 95 - ­97,7% от случаите. Това ни дава увереност да продължим да преследваме една от основните цели на денталната медицина – да подържаме естественото съзъбие винаги, когато това е практически възможно.